TIETOLIIKENNE:

 • Eltel Networks Oy
 • Empower Oyj
 • FNE-Finland Oy
 • Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
 • JNT Oy
 • KaseNet Oy
 • Osuuskunta Keskikaista
 • Voimatel Oy

SÄHKÖVERKOT:

 • Oy Herrfors Ab
 • Verkko Korpela Oy
 • Esse Elektro-Kraft Ab
 • Vetelin Energia Oy
 • Relacom Finland Oy / Elenia

TEOLLISUUS:

 • Ab Rani Plast Oy
 • CABB Oy
 • Caverion Industria Oy
 • Kip Infra Oy
 • Kip Service Oy
 • Kokkolan Satama Oy
 • Neste Oyj
 • Oy Woikoski Ab
 • Umicore Finland Oy